Hovedseksjon

PPT

ppt

PP- tjenesten

Irlin Aasnes, Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Logoped

Hilde Nielsen er tilstede på skolen mandager

PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Barnets vansker kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende.

PPT er tilgjengelig for barn med særskilte behov i barnehage eller hjemme. PPT gir råd til foreldre, barnehager og bydelens fagsentra i forhold som angår barnets utvikling. Når det gjelder ønske om vurdering av opplæringsbehov ved skolestart, må foresatte henvende seg til barnets bostedsskole, som henviser til PPT. Ved andre henvisninger av førskolebarn, må foresatte henvende seg til barnets bostedsbydel, som henviser til  PPT.

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

Du finner mer informasjon om PPT på Oslo kommunes nettsider 

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Oslo er delt inn i 6 skolegrupper. Alle skolegruppene er tilknyttet Pedagogisk-psykologisk tjeneste.