Strategisk plan

Last ned Strategisk plan 2017 

Skolens planer

Det strategiske kartet for 2015-2018 har fire mål i brukerperspektivet. Driftsstyret har de siste årene valgt et relativt smalt fokus der ferdighetene i lesing og regning samt et trygt og godt skolemiljø er prioritert.

Hvorfor?

God undervisningsledelse er grunnlaget for et godt og trygt klasse-/skolemiljø som igjen er vesentlig for kvaliteten på det faglige læringsarbeidet. Det er viktig og riktig å ha et langsiktig perspektiv for at resultatene i lesing og regning skal stabilisere seg på et godt nivå på alle årstrinn.

Vi har gjennom de siste årene fått en bredere og grundigere oversikt og innsyn i resultatutviklingen på skole-, klasse- og elevnivå. De grunnleggende ferdighetene innen lesing og regning er basis for læring i alle fag og således avgjørende for at flest mulig elever på sikt skal fullføre og bestå videregående skole. Et systematisk arbeid over tid vil både heve og stabilisere skolens resultatnivå.

Oppbygging av planen

Den strategiske planen for 2015–2018 omtaler kun de obligatoriske målene fra brukerperspektivet.
Disse er:

 • Alle skal lære mer – elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret.
 • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående skole.
 • Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold.
 • Alle elever i aktivitetsskolen skal sikres et aktivitetstilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag.

 

Den strategiske planen er skolens overordnete plan. En videre konkretisering av den strategiske planen vil foreligge i ulike handlingsplaner:

 • Standard for god leseopplæring på Ekeberg skole
 • Standard for god regneopplæring på Ekeberg skole
 • Standard for den profesjonelle lærer
 • Tiltaksplan for §2.8 – elever (særskilt norskundervisning)
 • Systematisk dokumentasjon og resultatoppfølgingsplan, for lærerne
 • Ledelsens resultatoppfølgingsplan
 • Skolens IKT strategiplan konkretisert på årstrinn
 • Handlingsplan for elevenes arbeids- og læringsmiljø
 • Lokal plan for Aktivitetsskolen Ekeberg

 

Skole-hjemsamarbeid

I 2015 foreligger det en Oslostandard for skole-hjemsamarbeidet. På Ekeberg skole er det utarbeidet kjennetegn for den gode utviklingssamtalen samt kjennetegn på det gode foreldremøtet. Dette er et samarbeidprosjekt mellom skolen og FAU og vil bli implementert i skoleåret 2015-2016.