Driftsstyret

Driftstyrets oppgaver

Driftsstyret har det overordnede ansvaret for planlegging og tilsyn med skolens virksomhet. Styret skal behandle og vedta skolens budsjett og årsplaner. Driftsstyret har ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering og skal behandle saker om miljørettet helsevern. I driftsstyret er rektor den nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen. Driftsstyret skal ikke behandle konkrete personal- og elevsaker, men de bør hvert år bli forelagt en oversikt over klagesaker.

 

Møtene er åpne for foresatte.

 

Ordningen med driftsstyrer ble innført i Oslo 01.01.1999. Målet er å delegere myndighet fra Utdanningsetaten til skolene og å øke foreldrenes medbestemmelse i skolen. Driftsstyre er plassert i linje mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor. Driftsstyret har

  • to reprentanter for foreldrene
  • to reprentanter for de ansatte
  • tre politisk oppnevnte representanter
  • to medlemmer i elevrådet har møte-, tale og forslagsrett.

 

For foreldrerepresentantene innstiller styret i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) til FAU som deretter innstiller til byrådet. Det skal også velges to vararepresentanter. Representanter for de ansatte kan ikke velges til leder for driftsstyret. Rektor er ansvarlig for driftsstyrets sekretærfunksjon.

Medlemmer av skolens Driftsstyre 2017

Ingeborg Hagerup - Jenssen - foreldrerepresentant, leder ingeborghj@gmail.com
Thor Granlund - politisk representant, nestleder
Jill Langås - ansatte representant
Ida Heimdal - ansatte representant
Lise Bjerke - foreldrerepresentant
Lars Petter Solås - politisk representant
Gunnar Rolland - politisk representant

Varamedlemmer 2017:
Paal Martin Sand – politisk representant
Oddbjørn Lyngroth – politisk representant
Steinar Sabbasen – politisk representant
Beate Mikkelsen– ansatte representant

Henriette Eriksen - foreldrerepresentant

 

Drawing of a city