Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret har ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering og skal behandle saker om miljørettet helsevern. I driftsstyret er rektor den nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen. Driftsstyret skal ikke behandle konkrete personal- og elevsaker, men de bør hvert år bli forelagt en oversikt over klagesaker.

Møtene er åpne for foresatte.

Ordningen med driftsstyrer ble innført i Oslo 01.01.1999. Målet er å delegere myndighet fra Utdanningsetaten til skolene og å øke foreldrenes medbestemmelse i skolen. Driftsstyre er plassert i linje mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor.

Driftsstyret har: 

 • to reprentanter for foreldrene
 • to reprentanter for de ansatte
 • tre politisk oppnevnte representanter
 • to medlemmer i elevrådet har møte-, tale og forslagsrett.

For foreldrerepresentantene innstiller styret i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) til FAU som deretter innstiller til byrådet. Det skal også velges to vararepresentanter. Representanter for de ansatte kan ikke velges til leder for driftsstyret. Rektor er ansvarlig for driftsstyrets sekretærfunksjon.

Medlemmer Driftsstyret 2022

 • Ingeborg Hagerup - Jenssen - foreldre representant, leder 
 • Ylva Kristiansen - ansatte representant
 • Anne-Karine Vivelstad - ansatte representant
 • Jens Even Højlund Pedersen - foreldre representant
 • Johannes Brodwall - politisk representant
 • Tor Petter Gulbrandsen - politisk representant
 • Gisle Høyrem - politisk representant
 • Bettina Thorvik - foreldre representant
 • Ove Rekstad - sekretær

Varamedlemmer 2022:

 • Thor Granlund – politisk representant
 • Aase Marit K.Sætrang – politisk representant
 • Jeanet Seierstad – politisk representant
 • Birgit Siljeholt – ansatte representant
 • Anne Mette Bjerkan - foreldre representant