Hovedseksjon

FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. Det nåværende FUG ble oppnevnt i statsråd 18. desember 2015 for perioden 2016–2019.

FUGs sekretariat består av ti ansatte og holder til i Oslo.

I FUGs arbeid med å nå ut til flest mulig foreldre og andre med informasjon, spiller kommunikasjonsarbeidet er sentral rolle. FUGs vedtatte Kommunikasjonspolitikk 2016–2019 bygger på prinsippene om åpenhet og dialog med målgruppene, i tråd med den statlige kommunikasjonspolitikken.
 
Mer om FUG på deres hjemmeside.