Hovedseksjon

Skolestart 2021

 

·         AKS har oppstart tirsdag 10. august, se mer informasjon om AKS her 

·         Første skoledag er mandag 16. august. På første skoledag møtes elever og foresatte ved hovedinngangen (enten kl 10 eller kl 12), der blir elevene ropt opp klassevis. Elevene kommer frem og hilser på rektor og kontaktlærer. Når hele klassen er ropt opp går klassen til sitt klasserom. Vi sender ut informasjon senest en uke før skolestart om hvilke tidspunkt barn ditt skal møte opp, sammen med opplegg for første skoledag og uke.

 

Ekeberg skoles visjon er "Glade og motiverte elever som lærer for hele livet". Vi legger til rette for et trygt og inkluderende læringsmiljø og en undervisning som er tilpasset hver enkelt elev.

Målet de første ukene er å bygge trygghet og skape et godt klassemiljø:

·         Elevene blir godt kjent med skolen og hverandre.

·         Lekbasert læring – vi har blant annet leker som bygger tellekompetanse og rim, regler og sangleker for språklig utvikling og bevissthet. Vi legger til rette for felles lek i friminutt.

·         1. trinn har et fast uteområde i skolegården (lille-skolegård) som kun 1. trinn benytter.

·         Elvene bli kjent med faste, trygge rutiner gjennom hele skoledagen. Vi øver på garderobesituasjonene og rutinene i klasserommet – øvelse og trygghet gjør mester.

·         Hvis det er tilrådelig i forhold til smittevern vil elevene bli delt i faddergrupper, der faddere fra 5. trinn vil være nært deltagende de første ukene.

Hva og hvordan skal elevene lære?

De første skoleårene lærer barnet ditt; å lese, skrive, regne, samarbeid, lytte, reflektere, uttrykke tanker og meninger og å være en god venn. Vi bygger videre på det barna allerede vet og kan.

Årets førsteklassinger får hele sin grunnskoleutdanning etter ny læreplan, LK20, fagfornyelsen. Det innebærer mer arbeid med grunnleggende ferdigheter, evne til kritisk tenking og refleksjon. Vi oppfordrer alle foresatte til å lese fagfornyelsen for å forstå at skole nå er noe annet enn hva det en gang var:
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Klassesammensetning:

Det er 120 elever per nå som begynner i 1. klasse på Ekeberg skole i august. De er fordelt på 5 klasser.   

Bakgrunn for klassesammensetning:

·         Gruppestørrelse

·         kjønnsfordeling

·         adresse (minimum to ulike boområder i hver klasse)

·         dialog med barnehagene

·         særskilte behov

Skolen samarbeider tett med barnehagene, og får informasjon som bidrar til kunnskapsgrunnlag for å kunne lage gode klasser. Det er en omfattende prosess å sette sammen gode klasser, erfaringsmessig blir det justeringer helt frem til skolestart og klasselistene blir derfor ikke gjort kjent før skolestart. Uten førskoledagene er utfordringen større. Vi gjør oppmerksom på at i løpet av de første seks ukene vil vi vurdere eventuelle justeringer som da vil tre i kraft fra uke 41 (etter høstferien). Vi trenger den første tiden fra skolestart til å gjøre oss kjent med våre nye elever, og søker å skape gode klasser som ivaretar elevenes forutsetninger på en god måte.

Organisering av skoledagen:

AKS morgenåpning: 07.30 – 08.30

Skoledag: 08.30 – 13.35 mandag til torsdag, 08.30 – 13.05 fredager.

AKS etter skoletid: 13.35/13.05 – 16.45

Ekeberg skole – hvem er vi?

·         Norges største barneskole med litt over 800 elever.

·         Aktivitetsskole for elever på 1. – 4. trinn med rundt 380 elever

·         Rundt 110 ansatte

·         Skolens ledelse, ansatte og støttetjenester

o   Nina Jutkvam rektor: Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen og AKS.

o   Øvrig skoleledelse: Ove Rekstad (ansvar 6. - 7. trinn), Jon Andre Sæther (ansvar 3. - 5. trinn), Marianne Enga Slettnes (ansvar 4. trinn), Hanne Holt (1. og 2. trinn) og Beate Mikkelsen (AKS).

o   Miljøteam – Birgit Siljeholt (sosiallærer 1. -3. trinn), Tina Kihlstrand Hauge (sosiallærer 4.-7. trinn)

o   Kontaktlærer: Hver klasse har en kontaktlærer som leder opplæringen i samarbeid med andre lærere. På 1. trinn vil dere møte lærerne Hege Andreassen, Mari G. Fredlund, Anne Karine Vivelstad, Ida Berget og Merethe Bryhni, Anne-Helene Nyberg, Henning Pettersen, Sabina Mrich og Sindre Rødberg.

o   Skoleassistenter kan bistå elever med spesielle behov. 

o   PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste): Gjør sakkyndige vurderinger om støtte utover ordinær undervisning er nødvendig. 

o   Andre støttetjenester: Skolehelsetjenesten, tannhelsetjenesten, barnevernet. 

Skole- hjem samarbeid

Et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen er viktig for barnets utvikling og trivsel. Dere inviteres til å bidra på skolen og AKS. Dere kan blant annet engasjere dere og få innflytelse gjennom å være foreldrekontakt, sitte i FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg), Driftsstyre og Skolemiljøutvalget.

Våre forventninger til deg som foresatte:

•          Snakk positivt om skolen. Det er vanlig å grue seg litt.

•          Støtt opp om skolearbeidet; barnet møter presist, gjør arbeidsoppgavene sine, har med nødvendig utstyr og følger regler.

•          Dele viktig informasjon med skolen som du mener er av betydning for barnets skolehverdag.

•          Kontakt skolen hvis det er noe du ikke er fornøyde med.

•          Ta kontakt med skolen hvis du ser/hører om en uakseptabel situasjon i skolemiljøet (eks. erting, mobbing).

 

Tips til hva du som foresatt kan bidra med for å forberede barnet ditt til skolestart:

·         Lese for barnet/høre på lydbøker sammen. Lek med rim, regler, rytmer og sanger

·         Ta dere tid til samtaler (være i en dialog). Bruk ulike begreper og beskrivelser om samme gjenstand.

·         Se på logoer og skilt, snakke om bilder i bøker

·         Lære regler i lek og spill, tåle å tape i spill

·         Det er viktigere å forstå hva en femmermengde er, enn å kunne skrive 5-tallet

·         Trene evnen til å lytte og konsentrere seg

·         Trene barnet på å ta imot og utføre beskjeder

·         Selvstendig på toalettet

·         Kle av og på seg selv, øve på glidelåser

·         Knytte skolisser selv

·         Holde orden på egne saker

·         Anerkjenn barnet ditt som den han/hun er (se dikt siste sideJ)

Her er lenke til skolestartbrosjyren fra Utdanningsetaten "Velkommen til Osloskolen" for 2020/2021. https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13404406-1619782374/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20ombud/Helseetaten/Skolestart%202021.pdf

Det finnes et sammendrag på flere språk, se nederst på siden https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/starte-pa-skolen/om-skolestart/

Lenke til informasjon om skolestart og skolestartbrosjyren på flere språk, på Oslo kommunes nettsider: https://www.oslo.kommune.no/english/schools-and-education/starting-school/

 

Vi på Ekeberg skole ser frem til å bli kjent med alle skolestarterne og dere dere og til et godt samarbeid!

Har dere spørsmål som ikke blir besvart her, kan dere kontakte sosiallærer på e-post: Birgit.siljeholt@osloskolen.no eller postmottak@ude.oslo.kommune.no, (merk e-posten med Ekeberg skole).